Skip to content

Společenství

O nás

Vysokoškolské katolické hnutí (VKH) Ostrava je společenství katolických studentů a všech, kdo se cítí být spjati s akademickou půdou především Vysoké školy báňské-Technické univerzity a Ostravské univerzity. Pořádá především mše svaté, společné modlitby, společenství a další duchovně zaměřené akce, přednášky i výlety. Všechny tyto akce jsou plně otevřené komukoliv. Srdečně jsou vítáni všichni, kdo se chtějí zúčastnit i pomoci s organizací.

Po duchovní stránce společentví vede vysokoškolský kaplan, který je do funkce jmenován biskupem Ostravsko-opavské diecéze.

Aby VKH Ostrava mělo nějaký právní statut pro jednání například s univerzitami, je se svolením biskupství formálně registrováno jako občanské sdružení. Oficiálním členem se může stát kterýkoliv člověk, který se účastní akcí VKH Ostrava, jsou-li pro jeho členství splněny podmínky stanov. Členové potom volí radu, která má na starosti jednak organizaci akcí, tak i právní stránku a účetnictví občanského sdružení.

Naše modlitba

Pane, náš Bože, děkujeme ti za dary Ducha svatého, které nám pomáhají při našem studiu na vysokých školách, a také za milost, že se můžeme společně scházet k modlitbě, sdílet se a prohlubovat svůj vztah s Tebou. Pomáhej nám, aby naše studium přinášelo ovoce a abychom v síle Tvých darů byli světlem světa a solí země našim spolužákům a všem, se kterými se každodenně setkáváme.


newsletter software